Ratchathani University

Registration

ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา / ลงทะเบียนบัณฑิต

หากมีปัญหาคำนำหน้าผิด ให้บัณฑิตใช้เมนู ติดต่อสอบถาม เพื่อแจ้งปัญหา และเจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับทาง email

Update ข้อมูลรหัสบัณฑิต รอบที่ 2 เรียบร้อย

ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา / ยืนยันการเข้ารับปริญญาบัตร

ฝ่ายทะเบียนนิสิต/นักศึกษา : Tel : 0-4531-9900 ต่อ 118
คำอธิบาย : วิธีตรวจสอบสถานะการสำเร็จการศึกษา มีขั้นตอนดังต่อไปนี้
* บัณฑิตต้องดำเนินการกรอก “แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต” ให้ครบถ้วนและตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด
* หากบัณฑิตดำเนินการไม่เสร็จ ระบบจะไม่บันทึกสถานะใดๆ ให้บัณฑิตดำเนินการในขั้นตอนที่ 1. อีกครั้ง
» ถือเป็นการสิ้นสุดการทำงานของระบบถือเป็นการสิ้นสุดการทำงานของระบบ

ฝ่ายทะเบียนนิสิต/นักศึกษา : Tel : 0-4531-9900 ต่อ 118